Anasayfa

Güvenlik Danışmanı Eğitimleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

TMGD Eğitim Ücretleri

İMDG ve RID Eğitimleri

2017 yılında yapılması planlanan TMGD Sınav Tarihleri belli olmuştur.

8 Ekim 2016 TMGD sınavına girecek olan tüm kursiyerlere başarılar dileriz.

Ticari taşıt kullanıcıların  src belgesi eğitimi almadan trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ,

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları,

(2) Bu Tebliğ,

a) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

b) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ve 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak,
b) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) ve 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak,
hazırlanmıştır.

2015 Yılı içerisinde yapılacak olan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sınav tarihleri;

Birinci TMGD Sınav Tarihi: 14 ŞUBAT 2015

İkinci TMGD Sınav Tarihi: 25 NİSAN 2015

Üçüncü TMGD Sınav Tarihi: 06 HAZİRAN 2015

Dördüncü TMGD Sınav Tarihi: 06 EKİM 2015

Beşinci TMGD Sınav Tarihi: 19 ARALIK 2015

2015 Yılı TMGD Sınav Tarihleri hakkında detayları görmek için tıklayınız>>>

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (tmgd) sınavları Ankara’ da yapılmaktadır.

Güvenlik danışmanlığı ile ilgili örnek sınav sorularına göz atmak için tıklayınız>>>

06 Ekim 2015 tarihinde yapılacak olan TMGD sınavına girecek olan tehlikeli madde güvenlik danışmanı adayları, sınav giriş belgelerini 01 Ekim 2015 tarihinde kuruma gelerek alabilirler. 06/10/2015 tarihinde tmgd sınavına girecek olan tüm adaylara başarılar.